Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Γενικό Πλαίσιο

1. Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» έχει αναλάβει την υποχρέωση για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων των Εθελοντών Δωρητών και Μελών της, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις της.

2. Αυτό το έγγραφο, που αναφέρεται ως “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”, έχει ως σκοπό η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται για λογαριασμό τους, με σκοπό την επιδίωξη του ιδρυτικού της σκοπού.

3. Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι βασικές αρχές και οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ», επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2. Ορισμοί

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω τη συγκεκριμένης σελίδας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, πως χρησιμοποιούνται, για πόσο χρόνο διατηρούνται και τέλος να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας.

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:
• «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά σε
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

• «Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

• «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που μας παρέχετε, π.χ. τα δεδομένα της διεύθυνσής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα δεδομένα εγγραφής, τα δεδομένα λογαριασμού, τα δεδομένα εφαρμογών ή την ιδιότητα σας, αλλά και τα δεδομένα που επεξεργάζονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, π.χ. Η διεύθυνση IP σας.

• «Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

• «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφ’ όσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

• «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

• «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

• «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

• «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

• «Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ευρωπαϊκής ή άλλης Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά:
– Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού́ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ),
– Ο Νόμος 4624/2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις., όπως ισχύει.

3. Λήψη Πληροφοριών

1. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, σε σχέση με την παρούσα «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων», μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» στην ηλεκτρονική της διεύθυνση [email protected]

2. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, διατηρείτε το δικαίωμα σας να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].

4. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

1. Είμαστεη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ», καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ».

2. Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ», με έδρα την Ηλιούπολη, οδός Ηπείρου, αριθμ. 46, ΤΚ 16342, είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Τα αιτήματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας δύνανται να αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) [email protected], είτε ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση.

3. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις φυσικές εγκαταστάσεις ή/και ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές, τα οποία ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» και σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτής, όταν και εφόσον επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως την τήρηση του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου δωρητών, εθελοντών και μελών της).

5. Τρόποι λήψης Πληροφοριών

1. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που λαμβάνουμε για τα υποκείμενα των δεδομένων, παρέχονται κυρίως από τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων, όταν επικοινωνούν με οποιοδήποτε μέσο με την «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ».

2. Ενδέχεται να μας παρέχονται Προσωπικά Δεδομένα, σε διάφορες χρονικές στιγμές και μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή εγγράφως όταν αλληλεπιδράτε με την «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ».

6. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

1. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση διαφόρων σκοπών που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ». Η συλλογή όλων των δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας. Αποσκοπεί στην βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας, την άμεση επικοινωνία μαζί σας και απάντηση στις ερωτήσεις ή στα αιτήματά σας και στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων και παραβιάσεων ασφαλείας.

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι σκοποί για τους οποίους τα υποκείμενα των δεδομένων παρέχουν στην «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» τα ως άνω δεδομένα είναι σκοποί:
1. Καταγραφής εθελοντή, δωρητή και μέλους
2. Ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερομένου
3. Εξασφάλισης ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 15 ετών και άνω
4. Δημιουργίας ηλεκτρονικού λογαριασμού μέλους,
5. Διασφάλισης του ηλεκτρονικού λογαριασμού του μέλους.
6. Πληρότητας της βάσης δεδομένων
7. Τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας
8. Αποστολής αλληλογραφίας.

7. Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

1. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των υποκειμένων από την «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» θα εξαρτηθεί από τις αιτίες για τις οποίες επεξεργάζεται τις πληροφορίες που της χορηγήθηκαν από τα υποκείμενα των δεδομένων.

2. Ειδικότερα, η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» έχει έννομο συμφέρον να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων για σκοπούς:
Α. Εγγραφής, ταυτοπροσωπίας, καταγραφής και διατήρησης της ιδιότητας του Μέλους, δωρητή, εθελοντή.
Β. Επικοινωνίας, τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής, κάθε είδους ενημέρωσης με τα υποκείμενα των δεδομένων.
Γ. Συνεχούς διαχείρισης της σχέσης της με τα μέλη, τους δωρητές, εθελοντές ή/και τα υποκείμενα των δεδομένων και διατήρηση επαφής μαζί τους (π.χ. παροχή ετήσιων ενημερώσεων).

3. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα των υποκειμένων, για να συμμορφωθεί με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται ως τέτοιες, υποχρεώσεις φορολογικών ελέγχων ή δικαστικών διαφορών.

4. Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» θα ζητάει πάντοτε τη συγκατάθεσή των υποκειμένων των δεδομένων , για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, στις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο.

8. Συλλογή Δεδομένων, Νομικές Βάσεις, Σκοποί

1. Η συλλογή και η επεξεργασία από την «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων πραγματοποιείται με την χορήγηση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων απευθείας από τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων.

2. Για την εγγραφή του υποκειμένου των δεδομένων ως μέλoς της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» (είτε με ηλεκτρονικό είτε με έγχαρτο τρόπο), η τελευταία συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία ταυτοποίησης του υποκειμένου των δεδομένων/υποψήφιου μέλος (ήτοι όνομα, επίθετο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, οδός και αριθμός κατοικίας, πόλη, τηλέφωνο, e-mail), ενώ σε περίπτωση που κάποιο μέλος επιθυμεί να γίνει εθελοντής ή δωρητής, τότε ζητείται επιπρόσθετα και Α.Φ.Μ. και ΑΜΚΑ, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι σκοποί για τους οποίους η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» συλλέγει και επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα είναι σκοποί:
α. Καταγραφής εθελοντή, δωρητή και μέλους
β. Ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερομένου
γ. Εξασφάλισης ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 15 ετών και άνω
δ. Δημιουργίας ηλεκτρονικού λογαριασμού μέλους,
ε. Διασφάλισης του ηλεκτρονικού λογαριασμού του μέλους.
στ. Πληρότητας της βάσης δεδομένων
ζ. Τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας
η. Αποστολής αλληλογραφίας.

Η συναίνεσή σας στην Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας αυτής, είναι υποχρεωτική στις ανωτέρω βασικές της λειτουργίες. Με σκοπό την απόδειξη της συναίνεσης του χρήστη στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καταγράφονται τα στοιχεία και ο χρόνος κατά τον οποίο έδωσε τη συναίνεσή του.
Τέλος, οι νομικές βάσεις σύμφωνα με την οποία η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που της παραχώρησε το υποκείμενο των δεδομένων είναι αφενός η νομική βάση της συγκατάθεσης του υποκειμένου για τη διενέργεια της κάθε επικοινωνίας και αφετέρου η νομική βάση της επίτευξης του εννόμου συμφέροντος της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» για διατήρηση ενημερωμένης και ποιοτικής βάσης δεδομένων και για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μελών.

3. Σε περίπτωση που ο χρήστης/ υποκείμενο των δεδομένων θελήσει να χρησιμοποιήσει την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα, τότε τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης του (ήτοι όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, e-mail), ενώ ο σκοπός παροχής των ανωτέρω δεδομένων είναι σκοπός Διεκπεραίωσης του αιτήματος / Απάντηση σε αίτημά του υποκειμένου. Τέλος, η νομική βάση σύμφωνα με την οποία η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που της παραχώρησε το υποκείμενο των δεδομένων είναι η νομική βάση της συγκατάθεσης του υποκειμένου για τη διενέργεια της κάθε επικοινωνίας.

9. Χρόνοι Διατήρησης Δεδομένων

1. Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» διατηρεί τα δεδομένα που σχετίζονται με το υποκείμενο των δεδομένων/ υποψήφιο μέλος / χρήστη της ιστοσελίδας αποκλειστικά για εκείνο το χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών, για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

2. Οι περίοδοι διατήρησης έχουν οριστεί σύμφωνα με :
α. Τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις για τη διατήρηση δεδομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
β. Τα χρονικά όρια της παραγραφής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
γ. Πιθανές αντιδικίες
δ. Κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις οικείες αρχές προστασίας δεδομένων καθώς και από άλλες εποπτικές αρχές.

3. Ως περίοδος διατήρησης των δεδομένων από την «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» ορίζεται η λήξη της πενταετίας μετά από την ημεροχρονολογία διαγραφής του υποκειμένου των δεδομένων/ υποψήφιου μέλους / χρήστη της ιστοσελίδας. Αν όμως, πριν τη διαγραφή, έχετε προβεί σε κάποια δημόσια κοινοποίηση σε σχέση με την ιστοσελίδα μας, αυτή η πληροφορία θα παραμείνει διαθέσιμη δημοσίως.

4. Οι χρόνοι αυτοί παρατείνονται σε περίπτωση όχλησης ή δικαστικών ενεργειών μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή την με άλλο τρόπο οριστική επίλυση της διαφοράς.

5. Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» ενδέχεται να διατηρεί Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας, εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωση, ενώ προβαίνει με ασφάλεια στην καταστροφή των δεδομένων, τα οποία δεν χρειάζεται πλέον να τηρούνται, σύμφωνα με τα ανωτέρω χρονικά όρια.

6. Σε περίπτωση που η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» συνεχίζει να χρησιμοποιεί δεδομένα για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι ανώνυμα, έτσι ώστε να μην είναι δυνατός ο προσδιορισμός του υποκειμένου των δεδομένων/ υποψήφιου μέλους / χρήστη της ιστοσελίδας με ή από αυτά με κανένα τρόπο.

10. Χρήση cookies

1. Στην περίπτωση, κατά την οποία, τα υποκείμενα των δεδομένων χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της (website), η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται, με τη χρήση cookies, σύμφωνα με την πολιτική cookies της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ». Παρακαλούμε πατήστε εδώ, για να λάβετε γνώση της πολιτικής cookies.

11. Ενημερωτικά Newsletters

1. Σε περίπτωση που τα μέλη, εθελοντές, δωρητές της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικά Newsletters, το μοναδικό προσωπικό δεδομένο το οποίο υπόκειται σε γίνεται επεξεργασία είναι το σχετικό e-mail του μέλους για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Νομική βάση είναι η συγκατάθεσή του μέλους, η οποία παρέχεται όταν προχωρήσετε με την επιλογή «λήψης ενημερώσεων από την ιστοσελίδα μας». .

2. Προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκαταθέσεώς σας στη χρήση των στοιχείων σας για αποστολή ενημερωτικών Newsletters, ανά πάσα στιγμή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

3. Διευκρινίζεται ότι διατηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να ζητήσετε τη διαγραφή τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λήψη ενημερωτικού Newsletters.

12. Δικαιώματα επί προσωπικών δεδομένων

Παρατίθεται κατωτέρω, συνοπτική περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων, επί των Προσωπικών τους Δεδομένων:

1. Δικαιώματα Ενημέρωσης: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες, σχετικές με τον τρόπο που γίνεται η επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων και σχετικές με τα δικαιώματα τους. Για τον λόγο αυτό η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» κοινοποιεί την παρούσα «Πολιτική».

2. Δικαίωμα Πρόσβασης: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν πρόσβαση στα Προσωπικά τους Δεδομένα (εφόσον γίνεται επεξεργασία αυτών από την «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ»), καθώς και σε άλλες, συγκεκριμένες πληροφορίες (αντίστοιχες με αυτές που παρέχονται στην παρούσα «Πολιτική»). Έτσι, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να λαμβάνουν γνώση και να ελέγχουν, εάν η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» επεξεργάζεται τα Προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή μέσω της σελίδας διαχείρισης του λογαριασμού σας. Στέλνοντας μας μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected], μπορείτε να ζητήσετε λεπτομέρειες για τις σχετικές με εσάς πληροφορίες που διαθέτουμε και επεξεργαζόμαστε και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται. Δεν παρέχονται πληροφορίες, εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν παρέχει πληροφορίες που να επιτρέπουν ανεύρεση των δεδομένων του και, κατά συνέπεια, η απαιτούμενη προσπάθεια είναι δυσανάλογη έναντι του συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων για παροχή πληροφοριών.

3. Δικαίωμα Διόρθωσης: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των Προσωπικών τους Δεδομένων, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

4. Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη Λήθη): Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα, να ζητήσουν τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Προσωπικών τους Δεδομένων, όταν δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας. Το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» μπορεί να έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διατηρήσει τις πληροφορίες, σε περιπτώσεις που έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξει ή έχει άλλον έγκυρο νομικό λόγο να τις διατηρήσει.

5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να «αποκλείσουν» ή να περιορίσουν την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών τους. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» μπορεί ακόμα να αποθηκεύσει τις πληροφορίες των υποκειμένων, αλλά δεν επιτρέπεται να τις επεξεργαστεί περαιτέρω. Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» διατηρεί καταλόγους με υποκείμενα που έχουν ζητήσει να «αποκλειστεί» η περαιτέρω χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίστεί ότι ο περιορισμός θα εφαρμόζεται εφεξής.

6. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν αντίγραφο κάποιων Προσωπικών Δεδομένων που τηρούνται για αυτά και να τα επαναχρησιμοποιήσουν ή να τα μοιραστούν για δικούς τους σκοπούς. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα (που αφορούν μόνο εσάς) σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή από συσκευές (“φορητότητα δεδομένων”) και έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, επικοινωνώντας μαζί μας με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]. Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση της παραλαβής του αιτήματός σας, θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

7. Δικαίωμα Αντίρρησης: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αντιτάσσονται, σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, στις οποίες και η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» μπορεί να προβεί μόνο με τη συγκατάθεση τους.

13. Ποια Δικαιώματα Μελών/ Υποκειμένων των Δεδομένων/ Χρηστών της Ιστοσελίδας έχουν εφαρμογή

1. Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» δεσμεύεται να τηρεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των Υποκείμενων και να διασφαλίζει ότι τα Υποκείμενα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους.

2. Ειδικότερα, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους χωρίς κόστος, γράφοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποστέλλοντας το στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), αναφέροντας απλώς τον λόγο του αιτήματός τους και το δικαίωμα που θέλουν να ασκήσουν.

3. Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί τη βάσει της οποίας η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» επεξεργάζεται τα δεδομένα των υποκειμένων, αυτά έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
α. Να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, που διατηρούνται από την «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ».
β. Να ζητήσουν την διόρθωση των δεδομένων τους, που διατηρούνται από την «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ».
γ. Να ζητήσουν από την «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» να διαγραφούν τα δεδομένα τους, στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο χρειάζεται να συνεχίσει η επεξεργασία τους, ή όταν η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» δεν νομιμοποιείται πλέον να τα επεξεργάζεται.
δ. Να ζητήσουν από την «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» να ακυρώσει ή περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

4. Σε περίπτωση που τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους για οποιοδήποτε σκοπό, έχουν επίσης το δικαίωμα να την ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή.

5. Επιπρόσθετα, όταν η επεξεργασία των δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ», θα έχουν επίσης το δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

6. Τέλος, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, ήτοι της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL)

14. Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα Προσωπικών Δεδομένων

1. Η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων, είναι ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά για την «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» και γι’ αυτό το λόγο, έχει καθιερώσει τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου:
α. να προστατεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση,
β. να διασφαλίσει τα συστήματα πληροφορικής και να περιφρουρήσει τις πληροφορίες.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνουμε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων μας, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς σε περίπτωση τεχνικής βλάβης.

15. Τροποποίηση «Γνωστοποίησης»

Η «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ» δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μονομερώς, κατά την απόλυτη κρίση της και οποτεδήποτε, για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές ή νομοθετικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας της και στις νομικές της υποχρεώσεις. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτώνται στον ιστότοπο και τις συναφείς ιστοσελίδες της «ΑΠΑΝΕΜΗ ΣΤΕΓΗ ΑΜΚΕ», με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

16. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οι Πολιτικές Προστασίας διέπονται από την εκάστοτε, ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Ιούλιος 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο